Những File Dễ Nhiễm Virus Nhất Trên Windows

0 5

Các File sau đây mà mình liệt kê cũng có thể bị VR tấn công cắn xé nhiều nhất!

Các tập tin trên hệ điều hành Windows mang đuôi mở rộng sau có nhiều khả năng bị virus tấn công.

.Bat: Microsoft Batch File (Tệp xử lí theo lô)
.Chm: Compressed HTML Help File (Tệp tài liệu dưới dạng nén HTML)
.Cmd: Command file for Windows NT (Tệp thực thi của Windows NT)
.Com: Command file (program) (Tệp thực thi)
.Cpl: Control Panel extension (Tệp của Control Panel)
.Doc: Microsoft Word (Tệp của chương trình Microsoft Word)
.Exe: Executable File (Tệp thực thi)
.Hlp: Help file (Tệp nội dung trợ giúp người dùng)
.Hta: HTML Application (Ứng dụng HTML)
.Js: JavaScript File (Tệp JavaScript)
.Jse: JavaScript Encoded Script File (Tệp mã hoá JavaScript)
.Lnk: Shortcut File (Tệp đường dẫn)
.Msi: Microsoft Installer File (Tệp cài đặt)
.Pif: Program Information File (Tệp thông tin chương trình)
.Reg: Registry File
.Scr: Screen Saver (Portable Executable File)
.Sct: Windows Script Component
.Shb: Document Shortcut File
.Shs: Shell Scrap Object
.Vb: Visual Basic File
.Vbe: Visual Basic Encoded Script File
.Vbs: Visual Basic File
.Wsc: Windows Script Component
.Wsf: Windows Script File
.Wsh: Windows Script Host File
.{*}: Class ID (CLSID) File Extensions

Nếu có gì thiếu sót! mong các bạn bổ sung thêm!

Leave A Reply

Your email address will not be published.