Site icon Thủ thuật IT

Tài liệu học CSS căn bản bằng tiếng việt

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, tạm dịch sang tiếng việt là định kiểu theo tầng. CSS là một chuẩn được dùng để thiết kế giao diện của trang web. Ngày nay hầu như tất cả trang web đều sử dụng giao diện theo chuẩn CSS bởi nó có nhiều ưu điểm như: các thuộc tính quy định cách thức hiển thị của một đối tượng ra trang web được thiết kế và lưu trữ vào một file có phần mở rộng là .css, khi muốn hiển thị đối tượng nào bạn chỉ cần đặt đối tượng đó vào trong các thẻ HTML, XHTML (div, span) sau đó khai báo id có tên được định nghĩa trong file css, do đó sẽ mã nguồn của trang web được gọn gàng, dung lượng được giảm nhẹ hơn, dễ dàng cho việc cập nhật nội dung.


Nếu bạn muốn trở thành người thiết kế trang web thì chắc chắn bạn phải tìm hiểu về CSS. Có rất nhiều tài liệu và trang web bằng tiếng anh hướng dẫn về CSS từ cơ bản đến nậng cao (W3school , các ebook,…).
Tuy nhiên nếu bạn không rành về tiếng anh hoặc muốn học bằng tài liệu tiếng việt thì bạn có thể tải Ebook tiếng việt miễn phí mà mình giới thiệu dưới đây.
– Tên tài liệu:  Simple CSS Standard Edition  
– Tác giả: WallPearl (nick name)
– Đóng gói: Ebook (FDF)
– Ngôn ngữ: tiếng việt
– Số trang: 60
– Năm phát hành: 2008
– Dung lượng: 961 KB
Link Download

Donate Link:
http://www.ziddu.com/download/7495314/CSSCoBan_TiengViet.pdf.html

Mục Lục

Nội dung                                                                                   Trang
Lời mở đầu ……………………………………………………………………..  6
Bài 1: Giới thiệu  ………………………………………………………………  8
1.1. CSS là gì?  ……………………………………………………………………………..  8
1.2. Tại sao CSS?  …………………………………………………………………………  8
1.3. Học CSS cần những gì?  ………………………………………………………….  9
Bài 2: Một số quy ước về cách viết CSS  ……………………………..  10
2.1. Cú pháp CSS  …………………………………………………………………………  10
2.2. Đơn vị CSS …………………………………………………………………………..  13
2.3. Vị trí đặt CSS  ………………………………………………………………………..  14
2.4. Sự ưu tiên  ……………………………………………………………………………..  18
Bài 3: Màu chữ và màu nền ………………………………………………  21
3.1. Thuộc tính background-color  …………………………………………………..  21
3.2. Thuộc tính background-image  …………………………………………………  21
3.3. Thuộc tính background-repeat  …………………………………………………  22
3.4. Thuộc tính background-attachment  ………………………………………….  23
3.5. Thuộc tính background-position  ………………………………………………  23
Bài 4: Font chữ  ………………………………………………………………..  26
4.1. Thuộc tính font-family  ……………………………………………………………  26
4.2. Thuộc tính font-style  ………………………………………………………………  27
4.3. Thuộc tính font-variant  …………………………………………………………..  27
4.4. Thuộc tính font-weight …………………………………………………………..  28
4.5. Thuộc tính font-size  ……………………………………………………………….  28
Bài 5: Text  ………………………………………………………………………  30
5.1. Thuộc tính color  …………………………………………………………………….  30
5.2. Thuộc tính text-indent  …………………………………………………………….  30
5.3. Thuộc tính text-align  ………………………………………………………………  31
5.4. Thuộc tính letter-spacing ………………………………………………………..  31
5.5. Thuộc tính text-decoration  ………………………………………………………  32
5.6. Thuộc tính text-transform  ……………………………………………………….  32
Bài 6: Pseudo-classes for Links …………………………………………  33
Bài 7: Class & id ……………………………………………………………..  36
7.1. Nhóm phần tử với class…………………………………………………………..  36
7.2. Nhận dạng phần tử với id  ………………………………………………………..  38
Bài 8: Span & div  …………………………………………………………….  40
8.1. Nhóm phần tử với < span> ………………………………………………………  40
8.2. Nhóm phần tử với < div>  …………………………………………………………  40
Bài 9: Box Model …………………………………………………………….  43
Bài 10: Margin & padding ………………………………………………..  45
10.1. Thuộc tính margin  ………………………………………………………………..  45
10.2. Thuộc tính padding ………………………………………………………………  47
Bài 11: Border …………………………………………………………………&nbsp
; 48
11.1. Thuộc tính border-width  ……………………………………………………….  48
11.2. Thuộc tính border-color  ………………………………………………………..  48
11.3. Thuộc tính border-style  …………………………………………………………  48
Bài 12: Height & width  …………………………………………………….  50
12.1. Thuộc tính width  ………………………………………………………………….  50
12.2. Thuộc tính max-width  …………………………………………………………..  50
12.3. Thuộc tính min-width …………………………………………………………..  50
12.4. Thuộc tính height  …………………………………………………………………  50
12.5. Thuộc tính max-height  ………………………………………………………….  51
12.6. Thuộc tính min-height  …………………………………………………………..  51
Bài 13: Float & clear  ………………………………………………………..  52
13.1. Thuộc tính float  ……………………………………………………………………  52
13.2. Thuộc tính clear …………………………………………………………………..  53
Bài 14: Position ……………………………………………………………….  54
14.1. Absolute position …………………………………………………………………  55
14.2. Relative position ………………………………………………………………….  56
Bài 15: Layers  ………………………………………………………………….  57
Bài 16: Web standard  ……………………………………………………….  59
Phụ lục  ……………………………………………………………………………  60
Exit mobile version