[Video] 5 Bước Để Nói Một Ngoại Ngữ

0 146

Bạn sắp là công dân toàn cầu, sẽ làm việc với đối tác lớn, nhưng tiếng anh thì…
Có một người có thể giúp bạn.
Anh tốt nghiệp Master tại ĐH Washington, đang là CEO Jerman Rose  Consulting tại VN, là tác giả cuốn “5 bước để nói một ngoại ngữ”, nói  về phương pháp học tiếng anh hiệu quả.
Anh ấy hiểu bạn cần gì, và sẽ giúp bạn sẽ tìm ra phương pháp học tiếng anh tốt nhất.

Giới thiệu.

[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20190818040959if_/http://player.vimeo.com/video/17748957?title=0&byline=0&portrait=0″ width=”267″ height=”200″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen]

Bắt đầu nào, hiện nay mới chỉ có 5 video, mình sẽ up tiếp khi nào có video mới.

[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20190818040959if_/http://player.vimeo.com/video/17946895?title=0&byline=0&portrait=0″ width=”400″ height=”265″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen]

[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20190818040959if_/http://player.vimeo.com/video/17254161?title=0&byline=0&portrait=0″ width=”400″ height=”300″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen]

[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20190818040959if_/http://player.vimeo.com/video/17595278?title=0&byline=0&portrait=0″ width=”400″ height=”225″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen]

[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20190818040959if_/http://player.vimeo.com/video/18314483?title=0&byline=0&portrait=0″ width=”400″ height=”265″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen]

[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20190818040959if_/http://player.vimeo.com/video/21340610?title=0&byline=0&portrait=0″ width=”400″ height=”265″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen]

Leave A Reply

Your email address will not be published.