Vợ Chồng Cãi Nhau Bằng Tiếng Mỹ

0 161

Một đôi vợ chồng mới qua Mỹ được ít lâu, lại hay cãi vả đòi ly dị, bỏ bụng mắm bấy lâu bị vợ lấn lướt nên nói:
– Sugar you you go, sugar me me go!
(Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!)
Cô vợ:
– You think you tasty?
(Anh nghĩ anh ngon lắm hả?)
Anh chồng:
– I love toilet you go go!
(Tôi yêu cầu cô đi đi!)
Cô vợ:
– You think you are belly button of dance pole? You live a place monkey coughs flamingo crows, clothes house country!
(Anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả? Anh sống nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê!)
Anh chồng đáp lại:
– You onion summer me three down seven up. No enough listen!
(Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!)
Cô vợ mếu máo:
– Me take you, you poor storn spinach, two table hand white!
(Tôi lấy anh, anh nghèo rớt mồng tơi, hai bàn tay trắng!)
Anh chồng thấy tội bèn nói:
– You eat criminal so, no star where, we can do again from first!
(Em ăn gian quá, không sao đâu, mình có thể làm lại từ đầu!)
Cô vợ nguôi giận:
– I no want salad with you again!
(Em không muốn cãi với anh nữa!)

Sưu tầm :d

Leave A Reply

Your email address will not be published.